Bild
Installationer

Installationstekniska-konsulttjänster

En av våra styrkor är tekniska installationer där vi arbetar med en helhetssyn och samverkar mellan teknikdiscipliner, vilket gör att vi erbjuder smarta, effektiva lösningar.

El- och Tele

Inriktning mot fastighetsprojekt, offshoreindustrin, kommunala byggnader, läkemedelsindustrin, samt infrastrukturprojekt El- och teletekniska tjänster, innefattande: 

 • Förprojektering, förstudier, projektering av  ramhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar samt relationshandlingar.  Vi utför kontroll samt besiktningar av el och teletekniska anläggningar.
 • Vi  gör beräkningar och använder oss  av  ritprogram som Revit 3D, AutoCad med MagiCad EL applikation 2D-3D. Belysningsberäkningar i  Dialux. FEBDok beräkningar för  selektivitets och utlösningsvillkor, samt  Kabeldimensionering.

Vi skriver tekniska beskrivningar, och använder oss ut av AMA-koder.  
Vi kan också erbjuda El entreprenads kalkyler.

Vi  har kompetens inom: 

 • Kanalisation 
 • Kraft  
 • Reservkrafts-system, UPS-kraft,  Diesel aggregat
 • Enlinjeschemor för skåpsbyggen
 • Belysning 
 • Jordning-Åskskydd-potentialutjämning-skyddsjordning 
 • Tele:
  Datanät, Brandlarm , Passersystem, Inbrottslarm, bokningssystem, lokala larm-HWC , Kallelsesystem, Högtalarsystem , Övervakningssystem-kameraövervakning 

I övrigt har vi kompetens för att projektera: 

 • Billaddningar
 • Solcellsanläggningar 
 • Transportsystem som : hissanläggningar, rulltrappor, och rullband 

VVS-system 

För långvarigt uppehälle i olika utrymmen är optimal komfort en central faktor. Med vår expertis på Sitowise kan vi leverera och optimera VVS-system enligt specifika krav för att uppnå rätt komfortnivå. Genom noggranna beräkningar av tryckfall och energi kan vi dimensionera ventilationssystem med rätt kapacitet, vilket säkerställer god luftkvalitet och önskad temperatur i berörda utrymmen. 

För att minimera klimatpåverkan av våra lösningar modellerar och dimensionerar vi våra system så att de kan leverera hållbar prestanda över tid.

Vi har kompetens inom: 

 • Värme
 • Kyla
 • Tappvatten
 • Spillvatten
 • Ventilation
 • Medicinska gaser
 • Industrigaser
 • CFD-beräkningar

VVS-Projektering   

Sitowise har lång erfarenhet av att projektera system för uppvärmning och ventilering av byggnader samt deras sanitetsinstallationer till rättpris. Våra specialister hjälper dig att välja och utforma det mest funktionella systemet för din fastighet eller industri. 

Sitowise VVS har idag 3st huvudinriktningar Pharma, Antikvariska hus, Bostäder/kontor. Utöver detta så erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster. 

 • Utredningar och statusbedömningar
 • Kompletta termograferingar för att identifiera köldbryggor och golvvärme.
 • Förstudier
 • Kostnadskalkyler
 • Långtidsmätningar av temperatur, radon-, fukt- och CO2-halter 
 • Relationsritningar över befintliga och nya installationer 
 • Kompletta handlingar för både utförandeentreprenad och totalentreprenad
 • VA-projektering
 • Medicinska gaser

Pharma

Sitowise har den högsta kompetensen och mångårig erfarenhet från pharma- industrin. Vi har projekterat alla typer av system för Sveriges största  läkemedelsfabriker. Här ställs extremt höga krav på inneklimatet. Exempel på detta  kan vara renrum, krav på absolut fuktighet, EX-klassning osv. 

Sitowise VVS-konstruktörer är vana att projektera industrimedia såsom  luftbehandling, tryckluft, ånga, värme, kyla osv. Våra konstruktörer ritar i full 3D både med Revit och MagiCAD. 

Antikvariska byggnader 

Vi har den ledande spetskompetensen i Sverige och 30 års erfarenhet av att jobba med kulturhistoriska byggnader med högsta skyddsklass. Vi har varit med och restaurerat flera byggnader, så som kyrkor och slott. 

Sitowise erbjuder kvalificerad kunskap om hur VVS-system kan installeras i  kulturbyggnader som minimerar ingrepp i byggnadsverk, utan avkall på systemens funktion. 

 • Stockholms slott
 • Skånska Gruvan, Skansen
 • Botkyrka kyrka
 • Naturhistoriska riksmuseet (Cosmonova, Botaniska huset) 
 • Spånga kyrka
 • Medborgarhuset, Stockholm  

Bostäder, kontor och butiker

Vi har lång erfarenhet av att jobba tillsammans med Sveriges största fastighetsbolag. Sitowise utför projekteringsuppdrag för. bostäder kontor och butiker. Det gäller alla typer av uppdrag, stora som små. Nybyggnation, renovering, hyresgästanpassningar och felsökningar.

 • Lokstallarna
 • Vandraren
 • Påsen

Ledningsomläggning 

Vi har både erfarenhet och expertis inom ledningsomläggning, vilket är en kritisk aspekt av många infrastrukturprojekt. Dessa projekt involverar ofta schaktning i mark där befintliga ledningar för:

 • vatten och avlopp
 • fjärrvärme
 • elektricitet
 • data 

redan finns. För att säkerställa kontinuerlig drift, både under och efter projektet, krävs det oftast att ledningarna läggs om i nya sträckningar. 

Varje ledningsomläggningsuppdrag är unikt med olika förutsättningar, vilket kräver skräddarsydda lösningar. Genom ett flexibelt och problemlösande team erbjuder vi en komplett projektering. Vårt team utvecklar nya ledningssträckningar med tillhörande dokumentation och samarbetar nära med ledningsägare och entreprenörer som genomför den fysiska omläggningen för att säkerställa en högkvalitativ slutlösning.

VA-lösningar 

Komplexa infrastrukturlösningar kräver ofta skräddarsydda VA-lösningar. På Sitowise besitter vi den specialistkunskap som krävs för att identifiera både möjligheter och utmaningar i samband med sådana lösningar. Eftersom majoriteten av våra projekt genomförs under marknivå är avvattning av tunnlar och stationer centrala fokusområden för oss. Våra VA-lösningar dimensioneras inte bara för hantering av dag- och spillvatten, utan också för att hantera avvattning av utrymmen vid brandsläckningsingripanden. Avvattning under marknivå kräver ofta vertikal förflyttning av vattenvolymer. Vi besitter expertis inom dimensionering, utformning och installation av stora och komplexa pumpsystem, vilket möjliggör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning för avvattning.

Styr & övervakning 

På Sitowise besitter vi omfattande kompetens inom styrning och övervakning. Inom denna teknikdisciplin erbjuder vi systemering och projektering av funktioner för samtliga system inom de komplexa anläggningar som ingår i våra uppdrag. Vår expertis sträcker sig över hela projektförloppet, där vi tar fram flödesbeskrivningar, funktionsbeskrivningar, programmeringsunderlag, drift- och underhållsdokumentation, samt FAT- och SAT-underlag för provning av tekniska system och HMI.

Vi tillhandahåller även tjänster som analys, beställarsupport och teknisk byggledning för att skapa ett förtroende gentemot våra kunder. Genom att erbjuda en heltäckande support, från koncept till drift, strävar vi efter att säkerställa att varje aspekt av styrning och övervakning hanteras med högsta kompetens och precision.

ITS (Intelligenta Trafiksystem) 

Genom vår spetskompetens inom intelligenta trafiksystem skapar vi framtidens hållbara och kostnadseffektiva trafikinformationslösningar. På Sitowise engagerar vi oss aktivt i förbättring, installation och optimering av trafikflöden, planering och vägutformning för städer. Vi stödjer våra kunder genom att designa omfattande system som inkluderar digitala, uppkopplade och adaptiva vägskyltar. Presentationen av väg- och trafikinformation skräddarsys efter beställarens behov och önskemål.

Vår omfattande kompetens inom Intelligenta Transportsystem (ITS) har positionerat oss som ledande inom området och detta återspeglas i vårt engagemang för att forma framtidens trafiklösningar. Vi integrerar våra innovativa tillvägagångssätt i projekteringen för att adressera de utmaningar och möjligheter som framväxande teknologier och trafikscenarier medför.