Bild
puolustus ja turvallisuus

VA-projektering

Inom VA-området har vi kunniga ingenjörer som säkerställer stadens dricksvattenförsörjning. Vi erbjuder en bred palett av tjänster, från rådgivning och analyser till projektering och beställarstöd.

Spetskompetenser inom dricksvatten och spillvatten: 

Huvudvatten- och huvudavloppssystem
Sjöledningar
Schaktfria metoder
Pumpstationer, LTA-system, tryckstegring- och tryckreduceringsstationer
Hydrauliska beräkningar
Termiska beräkningar
Spänningsanalyser och tryckslagsberäkningar
Skedesplanering och försörjning av VA
Rådgivning av hållbara materialval
Projekteringsanvisningar och beställarstöd

Med de pågående klimatförändringarna kommer ett ökat kapacitetsbehov för stadens dagvattenhantering

Vi hjälper våra beställare genom projektens samtliga skeden, från utredning och beräkning till projektering av stora dagvattensystem. 

Stora dagvattensystem
Fördröjningsmagasin och rening
Pumpstationer och LTA-system
Skyfallsanalyser
Dagvattenutredningar
Dammar och LOD-system
Projekteringsanvisningar och beställarstöd