Bild
Geoteknik

Geoteknik

Vi har erfarenhet av geotekniska undersökningar utifrån många olika situationer och konstruktioner, såsom undersökningar i oprövad mark, stadsmiljö och vatten. 

 

Sitowise hjälper dig bygga rätt från grunden

Sitowise har erfarna geotekniker som är med och bidrar med sin expertis hela vägen från idé till produktion. Med vår  långa erfarenhet, höga kompetens inom teknikområdet geoteknik och ett nära samarbete med våra anläggningskonstruktörer är vi bekväma i komplicerade förhållanden. Vår expertis inom geoteknik hjälper dig att identifiera, kartlägga och tolka rådande geologiska och hydrogeologiska förhållanden för att sedan sätta dem i ett sammanhang som ger just ditt projekt de allra bästa tekniska och ekonomiska förutsättningar.

Varför geoteknik?

Sättningar, ras och skred är några av de fenomen som kan inträffa på grund av ökad belastning vid hus- och anläggningsprojekt. Genom att utföra en geoteknisk undersökning har du möjlighet att i ett tidigt skede bedöma de tekniska och ekonomiska riskerna och rikta resurserna på bästa sätt. 

Sitowise är verksam inom projektets alla byggskeden – från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar. Våra geotekniker har erfarenhet inom: 

  • geoteknisk projektering av vägar och byggnader
  • stabilitets- och sättningsutredningar 
  • riskanalyser för grundläggnings- och sprängningsarbeten. 

Vi utför även dimensionering av geokonstruktioner såsom pålar och sponter.

Vårt nätverk – din styrka 

Sitowise har ett brett nätverk inom teknikområdena miljöteknik, hydrogeologi och bergteknik. Därför kan vi erbjuda en helhetssyn för ditt projekt. Vi kan i samband med den geotekniska undersökningen till exempel utreda förekomsten av föroreningar i mark och ange begränsningar om huruvida befintliga schaktmassor kan återanvändas eller om särskilt deponi erfordras. Din styrka blir en kostnadseffektiv planering av produktion. Vi levererar alltid en hållbar produkt.

Våra geotekniker baserar arbeten och ritningar på tidigare erfarenheter och beräkningar för att leverera en hållbar produkt under säkra produktionsförhållanden. Beräkningar utförs alltid med mjukvara, såväl egenutvecklad som inköpt. Målet är att använda jorden som en del i den bärande konstruktionen i så hög utsträckning som möjligt. På det viset kan vi minska kostnaderna för traditionella byggnadsmaterial som stål och betong.

Geoteknisk undersökning 

Syftet med en geoteknisk undersökning är att noggrant fastställa förhållandena för jord, berg och grundvatten. Den genererade informationen utgör sedan grunden för en stabil, hållbar och kostnadseffektiv projektering av grundläggningen för en planerad byggnation eller anläggning. Dessutom kan den användas för att bedöma behovet av tillfälliga stödkonstruktioner och föreslå åtgärder för att minimera risken för sättningar, ras och skred. 

Vad som undersöks genom geoteknik 

Det finns ett  flertal olika undersökningsmetoder inom geoteknik, och i många fall görs fler än en undersökning.

Vissa undersökningar sker ute på fältet, andra hemma i labbet. Några av de undersökningar som kan ingå i en geoteknisk undersökning är:

  • Geofysiska undersökningar där jordens struktur, egenskaper och processer kontrolleras.
  • Jordlagerföljd, jordart och bergnivå där vi med hjälp av olika sorters sonderingar får fram information om dessa viktiga aspekter för bland annat hållfasthet.
  • Grundvattenförhållanden som vi testar genom två olika metoder (provtryckmätare och öppna grundvattenrör) för att ta reda på hur det ligger till med det.

I behov av tjänster inom geoteknik? 

Är ditt företag i behov av våra tjänster inom geoteknik? Välkommen att kontakta oss på Sitowise – vi hjälper dig med geoteknisk undersökning i hela Sverige.

Tel: 010-161 10 00
E-post: info-sverige@sitowise.com