Bild
Digitala lösningar

Digitala lösningar

Våra systemlösningar bidrar till en mer intelligent infrastruktur som resulterar i höjd säkerhet, minskad miljöbelastning och  förbättrad arbetsmiljö.

Digitala lösningar är en förutsättning för att skapa ett mer hållbart samhälle och utgör en naturlig del både i våra leveranser och i vårt arbetssätt. Våra lösningar och vår specialistkompetens bidrar till en intelligent infrastruktur som ökar säkerheten, minskar miljöbelastningen, förbättrar arbetsmiljön och effektiviserar användningen av samhällets investeringar. Det är bland annat därför vi kallar oss "The Smart City Company".

Sitowise erbjuder ett omfattande utbud av tjänster och lösningar inom detta område, från stödsystem för skogsförvaltning till digitala tvillingar inom samhälle och industri. Här kan du läsa mer om det. 

I Sverige representeras Sitowise Digital Solutions av Infracontrol, en systemintegratör som är specialiserad på IT-lösningar för samhällets infrastruktur. Genom Infracontrols kompetenta team av specialister tillhandahåller vi användarvänliga digitala lösningar som ger fullständig kontroll över samhällets grundläggande funktioner inom:

  • ITS
  • automation
  • driftövervakning och ärendehantering

ITS 

ITS (Intelligenta Transportsystem) utgör en betydande komponent i dagens trafikmiljö och är en viktig del av våra digitala lösningar. Det spänner över allt från enkla varningsskyltar till avancerade trafikledningssystem. Genom att göra samhällets infrastruktur smartare möjliggör ITS säkrare, miljövänligare och mer effektiva transporter, vilket säkerställer att människor och gods når sina destinationer tryggt och i tid.

ITS ökar nyttan av genomförda investeringar genom att möjliggöra variabla körfält och snabba omledningar vid olyckor, samtidigt som förvaltningskostnaderna minskar genom en dynamisk reglering av trafiken som underlättar drift- och underhållsarbete.

Vi integrerar digitala lösningar inom trafikledning, trafikstyrning och trafikinformation för att ge fullständig kontroll över trafikflödet. Genom robusta och flexibla systemlösningar integrerar vi alla funktioner och information i intuitiva användargränssnitt. Detta möjliggör tillförlitlig information för trafikledare, trafikanter och drift- och underhållsorganisationen, vilket i sin tur leder till att rätt beslut och åtgärder kan tas snabbt och säkert.

Automation 

Samhällets infrastruktur omfattar många tekniska installationer som är avgörande för att vår vardag ska fungera. Samtidigt ökar kraven på att transporter av människor och gods ska vara säkra och miljövänliga. Vårt utbud innefattar olika tekniska anläggningar och installationer, såsom gatubelysning, pumpanläggningar och trafiksignaler. Dessutom omfattar det komplexa anläggningar som 

  • tunnlar
  • öppningsbara broar
  • spåranläggningar
  • vattenregleringsanläggningar

vilka i sig innehåller en omfattande mängd tekniska installationer och system.

Vi tillhandahåller digitala lösningar och specialistkunskap för att säkert och tillförlitligt styra och övervaka dessa installationer. Våra lösningar bygger på beprövad industriell automationsteknik i form av PLC- och SCADA-system samt en bred uppsättning kommunikationslösningar.

Driftövervakning och ärendehantering 

Infracontrol Online är vår molntjänst som ger fullständig kontroll över samhällets infrastruktur, vilket möjliggör en enklare vardag och främjar ett mer hållbart samhälle. Över 160 statliga och kommunala infrastrukturägare använder Infracontrol Online för att effektivisera sin tekniska förvaltning. Tjänsten stödjer dem i att säkerställa kvaliteten på drift- och underhållsarbete, förbättra service till invånare, företag och besökare samt minska kostnaderna.

Infracontrol Online aggregerar felanmälningar och synpunkter från medborgarna tillsammans med driftlarm från tekniska installationer. Den automatiserar ärendehantering och övervakar avhjälpande åtgärder. Utöver detta skapar tjänsten en värdefull kunskapsbas om hur samhällets infrastruktur fungerar, vilket kan vara grundläggande för beslut, prioriteringar, planering och genomförande av olika åtgärder, vilket bidrar till att forma framtidens samhällen genom innovativa digitala lösningar.

Här kan du läsa mer om Infracontrol.