Hållbarhetsprogram 

Sitowise publicerade sitt första hållbarhetsprogram 2019. I programmet definieras Sitowises ambition att vara den mest ansvarsfulla partnern när det handlar om att utveckla en välfungerande livsmiljö. Det antogs senare som företagets vision. Hållbarhetsprogrammet, och särskilt Sitowises vision, har väglett bolagets verksamhet under de senaste tre åren, gett bränsle åt interna hållbarhetsdiskussioner och visat på möjligheterna – och skyldigheterna – med hållbar utveckling. 

Under de senaste åren har Sitowise vuxit kraftigt och expanderat sin verksamhet till Sverige, och bolaget har också noterats på Helsingforsbörsen. Samtidigt har samhällets förväntningar på att övervaka och mäta hållbarhetsarbete ökat. Lagstiftningen förändras ständigt och kraven på hållbara företag ökar. 

Hållbarhetsmål

Image
Magnifying glass

Mål i korthet

Även i vårt nya hållbarhetsprogram för 2025 styrs vi av vår vision att vara branschens mest ansvarsfulla partner när det handlar om att utveckla en välfungerande livsmiljö. I hållbarhetsprogrammet har vi satt upp fyra huvudmål:

 • Vi är koldioxidneutrala 2025  
 • Vi är den mest rättvisa arbetsplatsen med branschens mest välmående medarbetare  
 • Vi strävar efter hållbar ekonomisk tillväxt 
 • Vi bidrar aktivt till att göra vår bransch mer hållbar 

Vi är koldioxidneutrala 2025

Många intressenter som aktieägare, partners och kunder förväntar sig och uppskattar ambitiösa klimatåtgärder och hållbarhet. Sitowise måste kunna uppfylla dessa förväntningar. Att mildra klimatförändringarna och kontinuerligt minska vårt koldioxidavtryck är redan en del av vårt hållbarhetsarbete.

Osaamisen visio on foorumi alan koulutuksen kehittämiseksi

Vi ska nå detta mål med följande åtgärder: 

 • Vi minskar kontinuerligt våra egna utsläpp tills vi når koldioxidneutralitet 2025

 • Vi kompenserar för alla koldioxidutsläpp som orsakas av vår egen verksamhet senast 2025 

Vi är den mest rättvisa arbetsplatsen med branschens mest välmående medarbetare

I ett specialistföretag som Sitowise tenderar socialt ansvar att fokusera på att säkerställa och förbättra medarbetarnas välbefinnande. Vi vill visa att vi är starkt engagerade i att förbättra våra medarbetares välbefinnande och rättviset, därför är detta ett av huvudmålen i vårt hållbarhetsprogram. 

Sitowiseläisiä toimistolla

Vi ska nå detta mål med följande åtgärder: 

 • Vi förbättrar aktivt våra medarbetares välbefinnande och lyssnar på dem 

 • Vi säkerställer mångfald och rättviset i vårt företag 

På så sätt kan vi uppfylla vårt värdeerbjudande som arbetsgivare: ”unika människor, betydelsefulla tillsammans”. 

Vi strävar efter hållbar ekonomisk tillväxt

Krav på hållbarhet och ansvar påverkar i allt högre grad våra kunders verksamhets- och utvecklingsbehov. Dessutom kräver en minskning och anpassning till klimatförändringarna, energieffektivitet, den cirkulära ekonomin och inkludering att nya lösningar utvecklas och skalas upp. 

Asiantuntija osoittaa toiselle jotain kuvan ulkopuolella näkyvää

Vi ska nå detta mål med följande åtgärder: 

 • Vi förutser och följer marknadsförändringar samtidigt som vi håller ett öga på hållbarhetstrender och våra kunders hållbarhetsmål 

 • Vi utvecklar aktivt våra nuvarande och framtida tjänster för att möta utmaningarna med hållbar utveckling 

 • Vi utökar affärsverksamheter som syftar till hållbar utveckling

Vi bidrar aktivt till att göra vår bransch mer hållbar

Affärsverksamheter som hänger samman med byggda miljöer har stor påverkan på klimatet, men också på flera andra hållbarhetsfrågor. Sitowise vill aktivt vara med och hitta nya hållbara trender och stärka en utveckling mot större hållbarhet i hela branschen.

Lippu- ja maksujärjestelmä joukkoliikenne

Vi ska nå detta mål med följande åtgärder: 

 • Vi är den mest aktiva och intressanta hållbarhetsaktören när det handlar om byggda miljöer 

 • Vi ska förbättra våra medarbetares hållbarhetskompetenser ordentligt 

 • Vi ska inkludera hållbarhet i vår belöningspolicy 

Branschen bör stärka sin roll och bli synligare som utvecklare av hållbara lösningar. 

Väsentlighetsanalys definierar hållbarhetsarbetet 

För att stödja uppdateringen av hållbarhetsprogrammet genomförde Sitowise en väsentlighetsanalys som identifierade de viktigaste ESG-aspekterna av hållbarhet avseende Sitowises verksamhet och vår ambitionsnivå. Väsentlighetsanalysen undersökte de trender som påverkar vår verksamhet, gjorde jämförelser med FN:s agenda för hållbar utveckling och tog hänsyn till våra medarbetares och kunders synpunkter.