Bild
Sitowiseläisiä siltatyömaalla.

Statusinventering

Vi utför statusinventering av byggnader för att bedöma skick, risker och behov av renoveringsåtgärder. Resultatet av statusinventeringen sammanställs i en rapport med redovisande förslag på aktuella renoveringsåtgärder, samt om så önskas även en prioriteringsordning och kostnadsbedömning för utförandet av åtgärderna. Vid behov upprättas en underhållsplan med förslag på underhållsbehov över tid. 

Sitowise kan utöver ovan vara dig som fastighetsägare och byggherre behjälplig med framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenör samt byggledning för de renoveringsåtgärder som statusinventeringen resulterar i.