Det enorma projektet inkluderar restaurering av den historiska makadambeläggningen av gränderna och vandringslederna kring fästningen Sveaborg och uppdatering av infrastrukturen till 2000-talets standard. Med hållbart underhåll bevarar vi vårt gemensamma kulturarv även för kommande generationer.

Sveaborg är en unik blandning av dåtid och nutid. Området är upptaget på UNESCO:s världsarvslista och är ett populärt resmål för turister, men det är också året runt-hem för 800 invånare och ett av Helsingfors stadsdistrikt.

Det nya och det gamla möts även i det fleråriga renoveringsprojekt som pågår just nu, där stigarna på Stora Östersvartö restaureras och infrastrukturen för vatten, avrinning och avloppsnät uppdateras för att uppfylla moderna standarder utan att utseendet påverkas negativt. Planeringen av projektet påbörjades 2017, renoveringen påbörjades 2020 och det hela beräknas vara klart hösten 2023.

När vi började undersöka möjligheten att renovera Sveaborgs centrala vandringsleder tittade vi också under ytan och fann att mycket av den kommunala infrastrukturen också behövde åtgärdas. 

Pia Kurki, förvaltningsnämnden för Sveaborg

– Allt började med vägytorna som hade underhållits dåligt på sina ställen. Speciellt makadambeläggningen, som rullas ut i lager och som har sitt ursprung från 1800-talet, hade brutits upp och blivit hålig. När vi började undersöka möjligheten att renovera Sveaborgs centrala vandringsleder tittade vi också under ytan och fann att mycket av den kommunala infrastrukturen också behövde åtgärdas, säger landskapsarkitekt Pia Kurki från förvaltningsnämnden för Sveaborg.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg är en statlig myndighet under undervisnings- och kulturministeriet. Nämnden restaurerar, underhåller, presenterar och förvaltar Sveaborg, medan Helsingfors stad ansvarar för t.ex. Sveaborgs vägar och kommunala teknik och fungerar som projektbeställare.

Katukivet Suomenlinnassa

Projekt som spänner över många områden

Sitowise har ansvarat för projektplaneringen, som inkluderar renovering av vatten, avrinning och avloppsnät på Stora Östersvartö. På samma sätt har Sitowise utarbetat detaljerade planer för renoveringen av de gamla vandringslederna och gränderna.

Restaureringen innebär i princip att Sveaborg även efteråt ska se likadant ut som tidigare, men självklart kommer vi att förbättra exempelvis tillgängligheten där det är möjligt. 

Juha Väätäinen, Sitowise

– Målet med Sveaborg är att återställa renoverade ytor till sitt ursprungliga utseende, med tanke på alla de olika lager som lagts på varandra under tidens gång. Uppgraderingen av den tekniska infrastrukturen bidrar till att bevara Sveaborgs dragningskraft som turistmål och bostadsort. Restaureringen innebär i princip att Sveaborg även efteråt ska se likadant ut som tidigare, men självklart kommer vi att förbättra exempelvis tillgängligheten där det är möjligt, säger Juha Väätäinen, chef för Urban Engineering på Sitowise.

Väätäinen är projektledare och har ansvarat för samordningen av bland annat operatörerna för el- och fjärrvärmenäten.

– Det är ett enormt pussel som hela tiden förändras och som vi försöker lägga tillsammans med flera operatörer. Ur designersynvinkel är Sveaborg en unik plats. Till exempel kan vi inte använda den snabbaste och mest direkta rutten för vatten- och avloppsnätet eftersom allt måste baseras på befintliga diken. Det innebär att planerna ständigt uppdateras under arbetets gång, säger han.

Förutom Sveaborgs förvaltningsnämnd, Helsingfors stad och Sitowise deltar även HSY, som ansvarar för vattenunderhållet i Helsingfors, Helen Elnät, Helen Fjärrvärme, finska Riksantikvarieämbetet och en arkeologisk arbetsledare.

Sveaborg är en särskilt känslig plats med utmaningar som behöver lösas under arbetets gång. Vi kan driva arbetet framåt tack vare alla inblandade parters engagemang och samarbetsvilja. 

Touko Leppänen, Helsingfors stad

Samarbete i god anda

Projektledare Touko Leppänen från Helsingfors stad säger att det storskaliga projektet till och med har gått förvånansvärt bra ur kundens synvinkel. Restaureringsarbetet är inte alltför hårt planerat och sker i etapper för att minimera olägenheterna för turister, invånare och andra aktörer på ön.

– Vi har en särskilt känslig plats att ta hand om, och det stod klart från början att det skulle finnas utmaningar att lösa allteftersom arbetet fortskred. Jag är mycket nöjd med engagemanget och samarbetet från alla parter. Med deras hjälp har vi smidigt kunnat fortsätta framåt trots att förutsättningarna hela tiden förändras, säger Leppänen.

Pia Kurki håller med:

– Jag är väl medveten om att tålamodet hos de boende och i synnerhet småföretagen testas när vägarna grävs upp. Trots detta har stämningen kring det storskaliga projektet varit fortsatt positiv och vi har också hittat en gemensam grund i arbetsgruppen för att lösa utmaningarna, säger hon.

Världsarvsstatus begränsar förändringsmöjligheterna

Världsarvsstatusen innebär en skyldighet att bevara Sveaborgs autenticitet. Vid renoveringsprojekt bör man därför reparera det gamla och inte bygga nytt, om möjligt. När det gäller makadambeläggningar beslutades det dock att göra båda delar.

– Det finns makadam från 1820-talet på kyrkans norra sida, och vi har restaurerat den genom att lappa ihop de trasiga fläckarna. Det fungerade väldigt bra i testområdet, och man kan inte riktigt se skillnaden mellan det gamla och det nya. Makadambeläggningen i Makasiiniranta gjordes å andra sidan på 1990-talet och är därför inte längre original, och vi har redan bytt ut den helt, säger Ismo Häkkinen, ledande konsult inom landskapsdesign på Sitowise.

Vi hoppas att ytorna ska hålla långt in i kommande generationer, så vi övervägde framtida underhållsmetoder tillsammans med förvaltningsnämnden. 

Ismo Häkkinen, Sitowise

Ibland måste man överväga dagens krav i reparationslösningarna och välja en lösning som uppfyller kraven.

– De främsta orsakerna till det dåliga skicket på vandringslederna på Stora Östersvartö är fordonstrafiken, omfattande underhållsinsatser och vinterunderhåll: 200 år gamla vägar tål helt enkelt inte 2000-talets fordon. Det ökade antalet besökare ställer också hårdare krav på underhåll. Av dessa skäl och på grund av infrastrukturen under huvudvägen ersätts makadamen med en grusyta som passar mycket väl in i den historiska miljön. Vår huvuduppgift är också att överväga framtida underhållsmetoder tillsammans med förvaltningsnämnden, eftersom vi hoppas att ytorna ska hålla långt in i kommande generationer, säger Häkkinen.

Respekt för det gamla är hållbarhet

I den kulturarvsstrategi som för närvarande håller på att utarbetas i Finland ses kulturarvet som en enande och positiv del av att bygga en hållbar framtid. Ansvaret för kulturarvet faller per definition på oss alla.

Renoveringsprojektet för Sveaborgs vandringsleder och infrastruktur är ett exempel på när detta ansvarstagande fungerar som bäst.

Näkymä Suomenlinnaan Vallisaaresta