Vi har en stark övertygelse i vår idé om att vara med och bygga framtidens byggnader och infrastruktur. Vi bidrar. Och installationer som fungerar i en digitaliserad och omvälvande framtid är en nyckel till framgång för våra kunder. Det är vad vi på Sitowise ”The Smart City Company” gör.

Vi arbetar både med installationer i byggnader och infrastruktur – där vi är särskilt duktiga på tunnlar.

Vi erbjuder bland annat tjänster inom:

 • VVS
 • Fastighetsautomation
 • El & Tele och Belysning
 • Tunnelventilation
 • Brandsäkerhet och risk
 • Sprinkler
 • Mark och VA
 • Besiktning
 • BIM-samordning

Tekniska installationer för komplexa anläggningar

På Sitowise i Sverige är vi en nischad aktör inom samhällsbyggnad och unikt duktiga inom svåra och komplicerade områden. Detta visar vi till exempel genom underjordiska installationer där vår specialiserade kunskap kommer från TFIP – när det blir svårt då vill vi vara med.

Anläggningar som är komplexa är vår hemmaplan – där får vi kombinera vår ingenjörskunskap med vår goda ledningsförmåga. I samband med förvärvet av TFIP, fick Sitowise tillgång till en av Nordens starkaste kompetensgrupperingar när det gäller de särskilda utmaningar som omger tunnelbyggnation.

Vi är stolta över att kunna erbjuda tjänster inom tunnelventilation och tunnelsäkerhet, till exempel:

 • Underlag för MKB, förstudier, tillståndsprocesser och tidiga skeden
 • Utredningar avseende yttre luftkvalitet, utsläppsmängder
 • Projektering av unika tunnelventilationssystem för brand och miljöventilation
 • Teknisk rådgivare för entreprenadinköp av projektspecifik utrustning
 • Specifik expertis inom väg- och järnvägstunnelventilation
 • Simuleringar i IDA RTV och IDA Tunnel, aerodynamik, numerisk analys CFD för miljö och brandfall i komplexa anläggningar som tunnlar, undermarkstationer etc.`

Vi erbjuder teknisk expertis för rådgivning och medverkan från tidiga planskeden, vägplan, järnvägsplan och förstudier till bygghandling, förfrågningsunderlag och relationshandlingar.

Vi tar fram underlag, simulering och utredning för tidiga skeden avseende miljö och säkerhet för tunnlar och undermarksanläggningar.

The Smart City Company

Vill du läsa mer om TFIP?

TFIP är en teknisk installationskonsult som erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur, samhällsbyggnad och industri. Vi skapar innovativa lösningar för en modern och säker infrastruktur.

Väg, Mark, VA och Detaljplaner

Vår mark och VA-kompetens har stor erfarenhet och representeras dels av installationskonsulten TFIP, men också den specialiserade kompetensbasen i Mavacon – ett litet bolag med stort kunnande och goda kundkontakter, som kompletterar Sitowise i Sverige väl.

Vi bistår gärna med bland annat följande tjänster för VA-projektering och utredning:

 • Utredning och projektering av VA-ledningsteknik – dagvatten, ytavvattning
 • Brandvatten, Släckvatten​, Spillvatten
 • Pumpar och pumpstationer​ för komplexa anläggningar​
 • Tidiga idéskisser, detaljplaner och översiktsplaner
 • Kostnadskalkyler för anläggningsprojekt
 • Upprättande av förfrågningsunderlag
 • Exploateringsområden och VA-utbyggnadsområden
 • Volymberäkningar (deponier, bergtäkter, grustag)
The Smart City Company

Vill du läsa mer om Mavacon?

Mavacon är en teknikkonsult med inriktning mot samhällsbyggnad. Vi är ett litet bolag med stort kunnande och kontaktnät.