Varbergstunneln är en del i utbyggnaden av västkustbanan med dubbelspår och en tunnel under centrum. Entreprenaden omfattar totalt nio km ny järnväg och innebär byggnation av spår, spårtunnel, service och räddningstunnel, nytt stationsområde och övriga byggnadsverk. Under centrala Varberg kommer järnvägen att gå i en cirka 3 kilometer lång tunnel.

Sitowise (tidigare TFIP) har författat ett förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad  för de tekniska installationerna samt  bygghandlingar för VA och Vägbelysning på angränsande broar.  Vårt uppdrag är under byggskedet att stödja huvudentreprenören Implenia med erfarenhet och kunskap om tekniska installationer. Vi samarbetar med Implenia på uppdrag av Trafikverket.

Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden ökar också den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet. Ytterligare en effekt av att Västkustbanan byggs ut är att trafiksäkerheten blir högre. Där dubbelspåret är färdigt har alla plankorsningar mellan väg och järnväg byggts bort och ersatts av antingen broar eller vägportar. Dubbelspåret genom Varberg blir en viktig del i att ge fler människor möjlighet att pendla till arbete och utbildning. För att uppnå målet med ökat tågresande i regionen är tillgängligheten av avgörande betydelse. Därför är det viktigt att behålla stationens centrala läge.

Då tunneln byggs försvinner barriäreffekten i form av järnvägsspår i centrala Varberg. Det skapar möjlighet till bättre kontakt mellan staden och vattnet. Samtidigt frigörs centralt belägen mark för nybyggnation där bangården ligger idag.

  • Beställare :
    Trafikverket
  • Samarbetspartner:
    Implenia
  • Plats:
    Varberg