På Sitowise tillhandahåller vi omfattande kompetens av installationer inom el- och telesystem, en teknikdisciplin som är integrerad i majoriteten av dagens infrastruktur. Vi erbjuder system som säkert levererar den nödvändiga kraften och kommunikationskapaciteten. Den pågående digitaliseringen ställer höga krav på framtidens infrastruktur. Denna utveckling har gett upphov till konceptet Internet of Things (IoT), och i kombination med elektrifieringen av fordon och transporter kräver den både tillförlitlig kraftmatning och effektiva kommunikationsmöjligheter. Vi på Sitowise formar, dimensionerar och beräknar våra system för att möta kraven från morgondagens teknik och infrastruktur.

 VVS-system 

För långvarigt uppehälle i olika utrymmen är optimal komfort en central faktor. Med vår expertis på Sitowise kan vi leverera och optimera VVS-system enligt specifika krav för att uppnå rätt komfortnivå. Genom noggranna beräkningar av tryckfall och energi kan vi dimensionera ventilationssystem med rätt kapacitet, vilket säkerställer god luftkvalitet och önskad temperatur i berörda utrymmen. 

För att minimera klimatpåverkan av våra lösningar modellerar och dimensionerar vi våra system så att de kan leverera hållbar prestanda över tid.

Ledningsomläggning 

Vi har både erfarenhet och expertis inom ledningsomläggning, vilket är en kritisk aspekt av många infrastrukturprojekt. Dessa projekt involverar ofta schaktning i mark där befintliga ledningar för:

  • vatten och avlopp
  • fjärrvärme
  • elektricitet
  • data 

redan finns. För att säkerställa kontinuerlig drift, både under och efter projektet, krävs det oftast att ledningarna läggs om i nya sträckningar. 

Varje ledningsomläggningsuppdrag är unikt med olika förutsättningar, vilket kräver skräddarsydda lösningar. Genom ett flexibelt och problemlösande team erbjuder vi en komplett projektering. Vårt team utvecklar nya ledningssträckningar med tillhörande dokumentation och samarbetar nära med ledningsägare och entreprenörer som genomför den fysiska omläggningen för att säkerställa en högkvalitativ slutlösning.

VA-lösningar 

Komplexa infrastrukturlösningar kräver ofta skräddarsydda VA-lösningar. På Sitowise besitter vi den specialistkunskap som krävs för att identifiera både möjligheter och utmaningar i samband med sådana lösningar. Eftersom majoriteten av våra projekt genomförs under marknivå är avvattning av tunnlar och stationer centrala fokusområden för oss. Våra VA-lösningar dimensioneras inte bara för hantering av dag- och spillvatten, utan också för att hantera avvattning av utrymmen vid brandsläckningsingripanden. Avvattning under marknivå kräver ofta vertikal förflyttning av vattenvolymer. Vi besitter expertis inom dimensionering, utformning och installation av stora och komplexa pumpsystem, vilket möjliggör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning för avvattning.

Tunnelventilation 

En av våra spjutspetskompetenser ligger inom tunnelventilation, och endast ett fåtal aktörer i hela Europa besitter liknande kunskap inom detta område. En stor del av teknikområdet innefattas av miljöventilation, där vi installerar, projekterar och dimensionerar system med sensorer och impulsfläktar som hanterar luftrörelser samt luftkvalitet i och runt tunnlar med fordonstrafik. Impulsfläktar och sensorer som mäter partikelhalt och lufthastighet möjliggör ett adaptivt ventilationssystem, vilket anpassar driften för att skapa rätt luftkvalitet i tunnelrör och bidrar till att tunnelns miljöpåverkan på omgivande natur reduceras.

En annan stor del av teknikdisciplinen tunnelventilation berör brandgasventilation och utrymningssäkerhet, systemen som projekteras kan vara livsavgörande i fall av brand i tunnlar och underjordiska stationer. Vi designar avancerade system av rök- och lufthastighetssensorer som styr impulsfläktar och fläktstationer. Dessa storskaliga system ger en viss kontroll över brandgas och ventilerar bort rök, vilket skapar viktig tid för utrymning.

De tekniska lösningarna inom tunnelventilation dimensioneras och optimeras med hjälp av CFD-beräkningar, där simuleringar rörande hur luft flödar genom en geometri visualiserar vad den aktuella lösningen medför.

Styr & övervakning 

På Sitowise besitter vi omfattande kompetens inom styrning och övervakning. Inom denna teknikdisciplin erbjuder vi systemering och projektering av funktioner för samtliga system inom de komplexa anläggningar som ingår i våra uppdrag. Vår expertis sträcker sig över hela projektförloppet, där vi tar fram flödesbeskrivningar, funktionsbeskrivningar, programmeringsunderlag, drift- och underhållsdokumentation, samt FAT- och SAT-underlag för provning av tekniska system och HMI.

Vi tillhandahåller även tjänster som analys, beställarsupport och teknisk byggledning för att skapa ett förtroende gentemot våra kunder. Genom att erbjuda en heltäckande support, från koncept till drift, strävar vi efter att säkerställa att varje aspekt av styrning och övervakning hanteras med högsta kompetens och precision.

ITS (Intelligenta Trafiksystem) 

Genom vår spetskompetens inom intelligenta trafiksystem skapar vi framtidens hållbara och kostnadseffektiva trafikinformationslösningar. På Sitowise engagerar vi oss aktivt i förbättring, installation och optimering av trafikflöden, planering och vägutformning för städer. Vi stödjer våra kunder genom att designa omfattande system som inkluderar digitala, uppkopplade och adaptiva vägskyltar. Presentationen av väg- och trafikinformation skräddarsys efter beställarens behov och önskemål.

Vår omfattande kompetens inom Intelligenta Transportsystem (ITS) har positionerat oss som ledande inom området och detta återspeglas i vårt engagemang för att forma framtidens trafiklösningar. Vi integrerar våra innovativa tillvägagångssätt i projekteringen för att adressera de utmaningar och möjligheter som framväxande teknologier och trafikscenarier medför.