Lähestymistapamme ja vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on yksi strategiamme kulmakivistä ja osana jokapäiväistä työtä ja päätöksentekoa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) määrittelevät kansainväliset kestävän kehityksen painopisteet ja tavoitteet vuoteen 2030 asti. Globaaleja tavoitteita on yhteensä seitsemäntoista ja niillä on yhteensä 169 alatavoitetta. Sitowise on tunnistanut tavoitteet, joihin yrityksen työllä ja liiketoiminnalla on suurin vaikutus. Nämä tavoitteet on korostettu oheisessa kuvassa.

sdg_raportti.png

Vastuullisuustyötä ohjaavat Sitowisen vastuullisuusohjelma, Eettinen toimintaohje ja muut ohjeistukset sekä yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet ja lainsäädäntö. Vastuullisuudelle on asetettu seurattavat tavoitteet, ja vastuullisuutta koskevia asioita käsitellään säännöllisesti yrityksen hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa. 

Sitowisen hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat keskeiset linjaukset, vastuullisuusohjelman ja sen tavoitteet sekä Eettisen toimintaohjeen. Sitowisen toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu vastuullisuudesta.

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja koordinoi ja kehittää vastuullisuustyötä sekä seuraa ja raportoi mittareista, tavoitteista ja saavutuksista. Hän raportoi toimitusjohtajalle vastuullisuustyön toiminnasta sekä antaa tarvittaessa erillisiä selvityksiä vastuullisuuden eri osa-alueista ja niiden edistymisestä.

Liiketoimintajohtajat ja esimiehet vastaavat käytännön toimenpiteiden toteutuksesta liiketoiminnassa. Yhteiset palvelut, kuten HR ja viestintä, tukevat liiketoimintaa vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.