Sitowise palvelee taloyhtiöitä kuntotutkimuksista suunnitteluun

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa korjaushankkeissa. Vuosi voi olla lyhyt aika hankkeisiin valmistautumisessa.

Lauri Sinelampi on mielestään todellisessa palveluammatissa Sitowisen korjausrakentamisyksikön tutkimus- ja tarkastusosaston vetäjänä.

Taloyhtiöiden hankkeet tehdään asukkaille. Niitä valmisteltaessa, suunniteltaessa ja toteutettaessa on kyettävä asettumaan osaksi ihmisten arkea.
Lauri Sinelampi selvittää

Aikaa tarvitaan

Vuosi on kovin lyhyt aika saada laajempi korjaushanke etenemään yhtiökokouksen suunnittelupäätöksestä toteutusvaiheeseen.

Lauri Sinelampi pahoittelee, että taloyhtiöt kovin harvoin varaavat riittävästi aikaa korjaushankkeisiin valmistautumiseen.

Ongelmia aiheuttaa jo yhtiökokousten perinteinen ajankohta. Vaikka esimerkiksi julkisivun kuntotutkimusta ryhdyttäisiinkin kilpailuttamaan heti yhtiökokouksen jälkeen kesän kynnyksellä, niin sen tuloksia lomien vuoksi päästän yleensä käsittelemään vasta syksyllä. Sen jälkeen tarvitaan usein vielä hankesuunnittelu, lupamenettely ja infotilaisuuksia taloyhtiön osakkaille, Lauri Sinelampi selventää hankkeen etenemistä. Osa taloyhtiöistä osallistaa nykyisin osakkaita hankkeen valmisteluun aikaisempaa enemmän – toki tämäkin vaatii aikaa.

Urakkakyselyt olisi hyvä saada liikkeelle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kaikki parhaat urakoitsijat eivät olisi jo myyneet seuraavaa kesäänsä täyteen.

Selkeän korjaushankkeen valmisteluvaiheen, suunnittelun ja rakennuttamisen voi vielä läpi vuodessa, kun taas suuremman ja monimutkaisemman kokonaisuuden kohdalla kaksikin vuotta voi olla lyhyt aika.

Kokonaisuuden huomioiminen

Usein esimerkiksi pelkän julkisivun uusiminen ei taloyhtiön kannalta myöskään ole järkevin vaihtoehto, vaikka nimenomaan sitä alun perin lähdettäisiinkin selvittämään. Samalla kertaa saattaa olla järkevä korjata tai parantaa muitakin ulkovaippaan liittyviä rakenteita tai toiminnallisia järjestelmiä, kuten ikkunat, parvekkeet, räystäsrakenteet, vesikatto tai ilmanvaihto. Vähintään on tärkeää selvittää, mikä niiden korjaustarve on, ja milloin ne on suunniteltu korjattaviksi.

–Samanaikaisesta korjaamisesta voidaan mahdollisesti saavuttaa taloudellistakin etua eivätkä asukkaat joudu toistuvasti lyhyen ajan sisällä elämään suurten remonttien keskellä.

Luonnollisesti hulevesijärjestelmien korjaamisen yhteydessä on varmistettava myös salaojien toimivuus. – Ylipäätään piha-alueella kaivettaessa olisi järkevää toteuttaa kaikki kaivuutyöt samalla kertaa.

Korjattavien asioiden toiveiden tynnyriin voidaan lisätä vanhassa kiinteistössä aika paljon asioita ja äkkiä alkuperäinen hanke on paisunut jättimäiseksi hankekokonaisuudeksi. – Kaikkea ei luonnollisestikaan voi toteuttaa kerralla, jos se ei ole taloudellisesti mahdollista. Projektit voidaan aikatauluttaa yhtiön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, Lauri Sinelampi painottaa. 

Katse tulevaisuuteen

Korjaushankkeita suunniteltaessa tulee pohtia ratkaisuvaihtoehtoja pitkällä aikajänteellä. Tämä tarkoittaa paitsi valittavana olevien teknisten järjestelmien toimivuutta, myös yhtiön asukkaiden tarpeita.

Julkisivuremontti antaa hyvän esimerkin edellisestä. Ei riitä, että kiinteistön julkisivukorjaus toimii nykyisissä olosuhteissa. On varauduttava ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin muutoksiin, kuten viistosateen lisääntymiseen, tihentyvän sulamis-/jäätymissyklin aiheuttamiin rasituksiin esimerkiksi betonirakenteen pitkäaikaiskestävyydelle.

–Niinpä kiinteistöä ja sen julkisivua 40-50 vuotta sitten rakennettaessa aivan toimivana pidetty julkisivurakenne ei ehkä jatkossa olekaan kestävä ratkaisu.

Samoin voidaan pohtia myös yhtiössä asuvien ikärakennetta nyt ja tulevaisuudessa sekä heidän tarpeitaan. Useissa taloyhtiöissä asukkaiden ikärakenne muuttuu ja tästä johtuen korjaushankkeiden suunnittelu ja valmisteluvaiheessa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi yhteisten tilojen käyttöä, piha-alueiden varusteita ja käyttöä tai esteettömyysasioita.

Ennen peruskorjausta mietittävää

Lauri Sinelampi nostaa esille joitakin seikkoja, joita kaikissa taloyhtiöiden korjaushankkeissa tulisi harkita ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. Moni näistä korreloi myös taloyhtiön arvon kanssa.

  • Elinkaariajattelu ja ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon jo hankkeen valmisteluvaiheessa
  • Mahdollisuudet korjaustukiin sekä -avustuksiin tulisi aina selvittää. Lisäselvitysten tekemistä se kuitenkin vaatii ja sille on varattava aikaa.
  • Hankkeeseen voi olla mahdollista saada rahoitusta lisärakentamisen, kuten lisäkerrosten tai ullakkorakentamisen avulla. Kasvukeskuksissa mahdollisuus jätetään valitettavan usein selvittämättä.
  • Sähköautojen latausmahdollisuuteen tulee varautua ajoissa.
  • Seniorien pitäisi voida asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Peruskorjauksissa tätä tavoitetta voitaisiin edesauttaa tekemällä asunnoista ja yleisistä tiloista mahdollisimman esteettömiä.
  • Remontin yhteydessä voidaan parantaa myös sisäilmaa.
  • Asumisviihtyvyyttä voidaan parantaa esimerkiksi luonnonvalon määrää lisäämällä ja sisäilmaa parantamalla ulkovaippakorjauksen yhteydessä.

–Asiakkaiden näkökulma hankkeeseen ja sen onnistumiseen on olennaisen tärkeä. Viihtyisyydellä on nykyisin suuri vaikutus asuntojen myyntihintoihin, Lauri Sinelampi huomauttaa.

Sitowise palvelee taloyhtiöitä yli kahdessakymmenessä toimipisteessä ympäri maan. Hankkeisiin on käytettävissä yrityksen koko korjausrakentamisosaaminen arkkitehti-, rakenne-, ja talotekniikkasuunnittelusta akustiikka- ja maisemasuunnitteluun, monenlaisiin tutkimuksiin, selvityksiin, projektinjohtoon, pääsuunnitteluun ja valvontaan. Vuorovaikutus ja viestintä ovat keskeinen osa työskentelyä.

teksti: Dakota Lavento