Liikenteelliset solmut ja niiden merkitys

Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus on yhteiskunnan kannalta tärkeää. Solmut ja solmupisteet vaikuttavat ketjujen sujuvuuteen. Siksi niitä ja niiden merkitystä oli tärkeää tarkastella tarkemmin  "Valtakunnalliset liikenteelliset solmut ja niiden merkitys yhteistyön kannalta" -työssä.

Solmut ja solmupisteet ovat lisäksi monen toimijan yhteistyön kenttiä. Yhteisen sävelen löytäminen solmujen kehittämiseksi on tärkeää ja edellyttää osapuolten intressien tunnistamista ja yhteisen intressin löytämistä.

Solmulla tarkoitetaan kaupunkia tai toiminnallista kaupunkiseutua. Kaupunkiseutujen välinen väyläverkko yhdistää solmuja. Solmussa on henkilö- ja tavaraliikenteen solmupisteitä. Solmu on merkittävä joko henkilö- tai tavaraliikenteen tai molempien kannalta. 

Työssä tarkasteltiin henkilö- ja tavaraliikenteen solmujen merkityksiä ja huomioon ottamista suunnittelun eri tasoilla.  Tehty solmujen tarkastelu

        auttaa liikennejärjestelmäsuunnittelun eri tasoilla tunnistamaan, mihin seikkoihin solmussa pitää kiinnittää huomiota, jotta käyttäjälähtöinen palvelutaso matka- ja kuljetusketjuissa saadaan aikaan osapuolten yhteistyönä.

        auttaa löytämään oikeat suunnittelutasot kunkin solmun liikenteellisten tarpeiden ja kehittämisratkaisujen tunnistamiseen ja toteuttamiseen.

        auttaa tunnistamaan, keitä yhteistyöhön on tarpeen ottaa mukaan.

        nostaa esiin valtakunnallisesti merkittävä solmuja ja siten auttaa maankäytön, liikenteen ja liikennepalvelujen suunnittelussa tunnistamaan ne kohteet, joissa valtakunnalliseen pitkämatkaiseen liikenteeseen pitää kiinnittää erityisesti huomiota ja huolehtimaan niiden palvelutasosta.

        auttaa valtion liikennehallintoa jakamaan rajalliset suunnitteluvoimavaransa valtakunnallisesti tärkeisiin kohteisiin sekä kirkastamaan omia tavoitteitaan ja ratkaisumahdollisuuksia niissä osana matka- ja kuljetusketjuja.

2019_liikenteelliset_solmut_kaavio.jpg

Solmuja on paljon ja hyvin erilaisia. Siksi niiden alueskaalan laajuus, suuruusluokat ja tarvittavat kehittämisratkaisut eroavat. Valtion liikennehallinnon näkökulmasta on tärkeää tunnistaa, millaista valtakunnallista merkittävyyttä niillä on ja siten arvioida, kuinka suuri ja millainen kiinnostus valtion liikennehallinnolla on osallistua solmun liikenteelliseen toimintaan vaikuttavaan maankäytön, liikenteen ja liikenteen palveluiden suunnitteluun. 

Valtakunnallisesti merkittävissä solmuissa alueskaala on laaja ja liikennesuoritteet ovat selvästi keskimääräistä suurempia. Siksi matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta tulee tarkastella solmua laajemmalla alueella ja etsiä kehittämisratkaisuja monipuolisesti eri toimijoiden tarpeet huomioiden.

Valtakunnallisesti merkittävien solmujen tunnistaminen tehtiin Väylän toimeksiannosta yhteistyössä Strafica Oy:n kanssa.

Valtakunnalliset liikenteelliset solmut ja niiden merkitys yhteistyön kannalta