Huolellinen ennakkosuunnittelu varmistaa liikenteen sujumisen Raide-Jokeri-työmaalla

Raide-Jokeri-hankkeen liikennejärjestelyjen työaikaisesta suunnittelusta on tehty paljon jo hankkeen kehitysvaiheessa, hyvissä ajoin ennen varsinaisen työmaan käynnistymistä.

Huolellisen ennakkosuunnittelun merkitys korostuu erityisesti haastavien infrahankkeiden työnaikaisissa liikennejärjestelyissä. Raide-Jokeria haastavampia infrahankkeita saa hakea, sillä se on maassamme ainutlaatuinen.

Kun kesäkuussa käynnistyneillä työmailla päästiin tekemään töitä täydellä teholla, oli suunnittelijoilla jo iso työrupeama takanapäin.

–Raide-Jokeri-hankkeen kehitysvaiheessa olemme miettineet, miten työvaiheet toteutetaan mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle aiheuttaen. Yhdessä rakentajien kanssa olemme etsineet kompromisseja, joilla sekä rakentaminen että liikenne saadaan sujumaan mahdollisimman hyvin, Sitowisen liikennesuunnittelun ryhmäpäällikkö, DI Jenni Karjalainen kertoo.

–Nyt liikennesuunnittelijat laativat rakentamisvaiheiden yksityiskohtaisempia suunnitelmia, mutta suuret linjat on mietitty jo kehitysvaiheessa. Tämän mittakaavan hankkeessa tarvitaan myös paljon opaskarttoja, ajantasaista tietoa reittimuutoksista ja esimerkiksi uusista bussipysäkkien sijainneista. Allianssissa on mukana myös viestinnän ammattilaisia tuottamassa tätä aineistoa.

Paitsi liikennesuunnittelijoita, Raide-Jokeri-hankkeen liikennejärjestelyjen suunnittelun parissa on työskennellyt Jenni Karjalaisen ohella useita eri alojen ammattilaisia rakentajista viestinnän asiantuntijoihin. Rakentamisen ja suunnittelun yhteistyö on allianssihankkeessa luontevaa ja porukasta on tullut tiivis työyhteisö, joka tekee töitä yhteisessä bigroomissa.

Hektisimmät vaiheet edessä

Raide-Jokerin rakentaminen käynnistyi alkukesällä samanaikaisesti useasta kohteesta Helsingissä ja Espoossa. Ensimmäisiä työvaiheita ovat olleet työnaikaisten liikennejärjestelyjen rakentaminen ja kunnallistekniikan johtosiirrot.

Parhaillaan Raide-Jokerin reitillä on käynnissä noin 25 työmaata ja hiljalleen käynnistyy jälleen uusia. Eniten työmaita on käynnissä kesinä 2020 ja 2021. Sen jälkeen työmaita alkaa myös pikkuhiljaa valmistua.

– Kaikkiaanhan töitä tehdään yli 40 eri kadulla, joten jonkinlaisia häiriöitä liikenteelle aiheutuu aika laajalla alueella. Kun kunnallistekniset työt saadaan tehtyä ja kaivannot kiinni, loput työt aiheuttavat liikenteelle vähemmän haittaa. Ratikka kulkee enimmäkseen omalla reitillään, joten viimeistelyvaiheessa liikenteellä on jo lähes normaalitilanne,
Jenni Karjalainen lohduttaa.

Ruuhkaa ja kiertoreittejä

Raide-Jokeri_tyomaakuva_raami.jpgTyömaiden vaikutusalueella on alhaisempia nopeusrajoituksia, kapeampia kaistoja, käytöstä poistettuja kaistoja tai kiertoteitä. Liikenteelle aiheutuu väkisinkin haittaa, mutta sitä on jo työvaiheiden suunnittelulla pyritty mahdollisimman hyvin minimoimaan.

Liikenteen sujuvuuden kannalta haastavimpia ovat luonnollisesti jo valmiiksi ruuhkaisimmat paikat, joissa liikennevirta on suuri. – Kaikki esteet ruuhkauttavat liikennettä entisestään ja poistettu kaista aiheuttaa lisäviivettä. Olemme tutkineet työmaiden vaikutusta liikenteen sujuvuuteen ja löytäneet hankalimmat paikat. Näiden osalta ennakoimme ruuhkautumista mm. joukkoliikenteen aikatauluissa. Yhdessä HSL:n kanssa arvioidaan bussien uudet ajoajat ja aikataulut laaditaan niiden mukaan. Ajoneuvoliikenteen osalta voimme tarjota kiertoreittejä ja tiedottaa ennakkoon mahdollisista ruuhkista ja viiveiden arvioidusta kestosta.

Kiertoreiteillä tulee esiintymään myös ruuhkaa, sillä monet pääkaupunkiseudun väylät ovat jo nyt kapasiteetin äärirajoilla ja kiertoreiteille siirtyvä liikenne kuormittaa niitä entisestään. On myös varmistettava, että korvaava reitti on käytössä tarvittavan ajan eikä siellä tehdä esimerkiksi katutöitä sen ollessa Raide-Jokerin työmaan kiertoreittinä. Tämä varmistetaan yhteistyössä kaupunkien lupatarkastajien kanssa.

Työmaiden aiheuttamia muutoksia liikenteen suuntautumisessa arvioidaan mallinnuksen avulla. Raide-Jokeri-hankkeella laaditaan parhaillaan diplomityötä (Anni Henttonen, Tampereen yliopisto), jossa arvioidaan Raide-Jokerin ja käynnissä olevien muiden työmaiden yhteisvaikutuksia liikenteen suuntautumiseen ja sujuvuuteen.

Vaikutukset esiin

Anni tutkii diplomityössään työmaiden vaikutuksia liikenteen toimivuuteen esimerkiksi kaistamäärien muutoksena tai nopeusrajoituksen muutoksena mallissa. Raide-Jokerin työmaiden lisäksi mallissa otetaan huomioon myös muut samoilla alueilla tiedossa olevat ja liikenteeseen vaikuttavat rakentamishankkeet. Mallinnuksessa hyödynnetään Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustejärjestelmää (HELMET 3.0).

Kun erityisesti kuormittuvat kohteet on mallinnuksen avulla tunnistettu, niitä voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin esimerkiksi mikrosimuloinnin avulla ja tarvittaessa parantaa kohteen toimivuutta esimerkiksi säätämällä liikennevalojen ajoitusta, opastamalla kiertoreittejä tai antamalla reittisuosituksia.  

Opettavainen hanke

Jenni Karjalainen sanoo, että Raide-Jokeri on ollut jo tähän mennessä liikennesuunnittelijalle erittäin opettavainen ja mielenkiintoinen hanke. Allianssihankkeessa yhdessä rakentajan kanssa työskenteleminen on esimerkiksi näyttänyt hyvin konkreettisesti, miten paljon syvien johtokaivantojen ympärille tarvitaan työskentelytilaa – eikä Raide-Jokerista montaa samanlaista työmaata löydy. Rakentaminen pyritään tekemään tehokkaasti, mutta liikennehaitat minimoiden.

–Hyvin suunnittelemalla pyrimme välttymään yllätyksiltä, mutta tämän mittakaavan hankkeessa niitäkin varmasti jokunen eteen tulee.

Raide-Jokeri-allianssiin kuuluvat tilaajina Helsingin ja Espoon kaupungit, palveluntuottajina urakoitsijat YIT Suomi Oy ja NRC Group Finland Oy sekä suunnitteluorganisaatiot Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy ja NRC Group Finland Oy. Sitowise on mukana Raide-Jokerin katu-, liikenne-, ympäristö-, melu- ja tärinäsuunnittelussa sekä geo-, rata-, tunneli-, silta- ja rakennesuunnittelussa.

Pikaraitiotien liikennöinti alkaa kesäkuussa 2024. Ennusteiden mukaan Raide-Jokeri kuljettaisi jo vuonna 2030 yli 90 000 matkustajaa päivässä.

Jenni Karjalainen alkaa jo valmistautua seuraavaan haasteeseen: Kruununsilta-hankkeeseen. Myös Helsingin Kruununsillat-hanke toteutetaan allianssihankkeena. Allianssikumppaneita ovat YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy. kehitysvaiheen on tarkoitus käynnistyä marras-joulukuun aikana ja Kruunusillat-yhteyden rakentaminen voisi alkaa useasta paikasta syksyllä 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026.

Teksti: Dakota Lavento