Tienpidon pohjavesivaikutusten seuranta

Sitowise on toteuttanut tienpidon pohjavesivaikutusten seurantaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella vuodesta 2015 lähtien.

"Tienpidon merkittävimmät pohjavesivaikutukset liittyvät liukkauden torjunnassa käytettävään tiesuolaan sekä vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksiin. Pohjavesivaikutuksia seuraamalla voidaan ennakoida tienpidosta mahdollisesti aiheutuvia riskejä pohjaveden laadulle ja vedenotolle sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.", kertoo Sitowisen vanhempi asiantuntija Tiina Vaittinen.

Pohjavesivaikutuksia seurataan muun muassa analysoimalla vedenottamoilta, pohjaveden havaintoputkista ja yksityiskaivoista otettuja vesinäytteitä sekä tekemällä kenttämittauksia. Työn toimeksiantajana on Varsinais-Suomen ELY-keskus.