Liikenneviraston sedimentaatiotutkimus (T&K-hanke)

Merialueiden ruoppaushankkeissa meriläjitys on usein käytetty massojen sijoitustapa, vaikka ruopatut massat pyritäänkin ensisijaisesti hyötykäyttämään esimerkiksi satamarakenteissa. Meriläjityksen vaikutukset ympäristöön ovat yleensä selvästi havaittavissa läjitystöiden aikana. Pidempiaikaisten vaikutusten havainnointi on vaikeampaa ja niistä on vain rajallisesti tutkimustietoa.

Uudenkaupungin meriväylän syventämishankkeen yhteydessä toteutetun sedimentaatiotutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa juuri näistä pidemmän aikavälin vaikutuksista sekä selvittää kustannustehokkaita tutkimusmenetelmiä väylähankkeiden toteutusta varten. Meriläjityksiä koskeva konkreettinen tutkimusaineisto on tarpeen, jotta meriläjityshankkeet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ympäristönäkökohdat huomioiden, kertoo tutkimuksen päätekijä Tiina Vaittinen.

Tutkimuksessa hyödynnetiin merenpohjaan asennettavia sedimenttikeräimiä, jatkuvatoimisia vedenlaatu- ja virtausmittauksia, alueelta saatavissa olevia syvyysaineistoja sekä aikaisempia tutkimuksia. Hankkeen tutkimusraportti julkaistiin vuonna 2016 Liikenneviraston julkaisusarjassa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 22/2016). Työ oli Liikenneviraston julkinen T&K-hanke.