Hämeenlinnan kiertotaloutta tukevan maa-aineshuollon toimintamallin laadinta ja määrittelytyö

Hämeenlinnan kaupunki haluaa edetä kohti kestävää maa-aineshuoltoa konkreettisten toimintaohjeiden sekä ketterien pilottien avulla. Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut kaupungin johtoa myöden kiertotalouden kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Työn ensimmäisessä vaiheessa Hämeenlinnan maa-aineshuollolle määritettiin kiertotaloutta tukeva toimintamalli, jossa keskityttiin erityisesti maa-aineshuollossa olevien roolien väliseen tiedonkulku- sekä tuotos/panosprosesseihin. Jotta kaupungin maa-aineshuolto voi kehittää toimintansa kiertotaloutta kokonaisvaltaisesti, tulee toimintamallin piirissä olla koko suunnittelu- ja tuotantoketju aina maankäytön suunnittelusta tuotannon johtoon saakka. Jokaiselle maa-aineshuollossa työskentelevälle roolille laadittiin työssä konkreettiset tarkistus- ja muistilistat, joiden avulla kukin työntekijä voi tarkistaa, että kaikki maa-aineshuollon kiertotaloutta tukevat toimenpiteet tulee huomioiduksi.

Hämeenlinnan kaupungilla on etuna kehitystyössä kaupungin ihanteellinen koko. Kaupunki on riittävän suuri maa-aineshuollon systemaattiseen kehittämiseen, mutta riittävän pieni, nopeiden kokeilujen aloit-tamiseen. Keskisuurena kaupunkina Hämeenlinnan kaupungissa ei tarvitse tehdä raskasta maa-ainesstrategiaa ja päätöksenteko on muutenkin keskisuuressa kaupungissa isoja kaupunkeja dynaami-sempaa.

Työn avulla Hämeenlinnan kaupunki pääsee nopealla aikataululla pilotoimaan uutta toimintamallia sekä roolikohtaisia tehtävä- ja tarkistuslistoja. Tulevat pilotit myös osoittavat miltä osin toimintamallia, roolien tehtäviä ja vastuita sekä Excel-työkalun määritystyötä tulee muokata, jotta ne palvelisivat entistä tehokkaammin kaupungin kiertotaloustavoitteissa. Toteutettu määritys- ja selvitystyö tuki kaupungin omia tavoitteita käytännönlähtöisestä ja dynaamisesta kehitystyöstä. Työ sisälsi konkreettiset toimenpidesuo-situkset sekä niiden vaiheistuksen tavoitetilaan pääsemiseksi. Tavoitetila määriteltiin kaupungin maa-aineshuollon nykytilasta yhteistyössä maa-aineshuollon parissa työskentelevien henkilöiden kanssa.