Matkustaja-asematason seisontapaikkojen asiantuntijapalvelu, Rovaniemen lentoasema

Lentokoneiden seisontapaikat joutuvat kantamaan suuria pyöräkuormia ja mm. tasaisuusvaati-mukset ovat normaalia tiukemmat. Kesällä 2016 seisontapaikat uusittiin, mutta vaadittua lopputulosta ei saavutettu. Asiantuntijapalveluun sisältyi mm.  seisotapaikkojen laserkeilaus ja 3D mallintaminen ja betonin kestoikään vaikuttavien ominaisuuksien tutkimus.

Kesällä 2016 Rovaniemen lentoaseman seisontapaikat L7 ja L8 uusittiin. Valutyö ei onnistunut vaaditulla tavalla ja ryhdyttiin selvittämään toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Sito Rakennuttajat Oy:n asiantuntija tutustui kohteeseen ja korjaustyön asiakirjoihin. Seisontapaikkojen pinnat ja tasaisuuspoikkeamat kartoitettiin laserkeilaamalla ja pinnoista laadittiin tarkat korkeuskäyrät ja 3D-pintamallit, millä tarkasti voitiin osoittaa poikkeamat alkuperäisiin suunnitelmiin nähden.
Laattojen yläpinnoista otettiin poralieriönäytteitä laboratoriotutkimuksia varten. Laboratoriotut-kimuksilla haluttiin varmistaa, että betoni täyttää sille suunnitteluvaiheessa asetetut laatukriteerit. Lopuksi laadittiin tutkimusraportti ja asiantuntijalausunto, jonka perusteella tilaaja ja urakoitsija pääsivät aloittamaan neuvottelut tilanteen korjaamiseksi.

Laattojen purkamisen sijaan päädyttiin korjaamiseen. Kesällä 2017 korjattiin toinen paikoituslaatoista. Konsulttityö jatkuu kesällä 2018 korjatun laatan tarkastuksella ja kesällä 2018 korjattavan toisen laatan korjaustyön asiantuntijavalvonnalla.