Länsisataman laajennushanke, Helsingin Satama

Helsingin Länsisataman laajennushanke käsitti nykyisen satama-alueen jatkeeksi etelän suuntaan rakennettavan noin 5 hehtaarin lisäalueen ja nykyisten Jätkäsaarenlaiturin ja Valtamerilaturin jatkeeksi rakennettiin uudet 300 m pitkät laivapaikat.

 

Laajennushanke alkoi vuonna 2010 tulevan täyttöalueen merenpohjan pehmeiden materiaalien ruoppauksella sekä sataman sisääntuloväylän muutostöillä. Samalla aloitettiin myös ruopatun laajennusalueen täyttö louheella proomuläjityksenä ja vuoden 2010 lopulla alkoi louhetäyttö myös maalta käsin ajettuna. Vuosina 2011 ja 2012 hanke jatkui laturirakenteiden rakentamisena lähinnä alueen itäsivulle Jätkäsaarenlaiturin jatkeelle. Ruoppaukset jatkuivat alueen länsipuolella vuonna 2013 ja louhetäyttöjä tehtiin proomuläjityksenä ja mailta käsin sitä mukaa kuin ruoppaus eteni.
Vuosina 2014 ja 2015 rakennettiin lisää laiturirakenteita noin 500 m ja yksi peräporttipaikka lisää länsisivulle . Olimme mukana myös tämän vaiheen valmisteluissa.

Rakennuttajien henkilöstöä on ollut mukana hankkeen rakennuttamis- ja valvontatehtävissä koko rakentamisen ajan ensimmäisen ruoppausurakan valmistelusta lähtien. Edustajamme on toiminut myös hankeen urakoiden  turvallisuuskoordinaattorina.

Hankkeen toteutuneita määriä:
•haitta-ainepitoisten pintasedimenttien kuorintaruoppaus ja siirto välivarastoaltaaseen
n. 60 000 m3
•silttien ja savien ruoppausta ja meriläjitystä n. 1 000 000 m3
•vedenalainen kallion louhinta ja ruoppaus sekä proomuläjitys satamalaajennuksen
täyttöalueelle n. 170 000 m3
• tukimuurirakenteista laituria varusteineen n 350 m, mukaan lukien yhden peräportti-paikan rakenteet