Blominmäen maanalaisen jätevedenpuhdistamon kalliorakentaminen, Espoo

Valmistuttuaan vuonna 2020 uusi puhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdis-tamon. Vanhan puhdistamon alue vapautuu tällöin uuden merellisen kaupunginosan rakentami-seen. Uuden puhdistamon suunnittelussa on panostettu puhdistetun jäteveden korkeaan laa-tuun sekä koko prosessin energiatehokkuuteen. Valmistuttuaan uusi puhdistamo tulee käsitte-lemään noin 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta. Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä.

Sito Rakennuttajat toimii hankkeessa tilaajan rakennuttajakonsulttina. Toimenkuvaan kuuluu louhintavaiheessa rakennuttajakonsultin projektipäällikön sekä projekti-insinöörin tehtävät, työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinointi. Lisäksi Sitowisen osaavaa kalliorakennushenkilökun-taa on tarvittaessa mukana hankkeen asiantuntijatehtävissä. Sito Rakennuttajilta löytyy vahvaa kokemusta erilaisista maanalaisista rakennuskohteista ja tätä vaativaa hanketta varten on luotu vahva työryhmä toteuttamaan tilaajan toiveita ja varmistamaan työn sujuvuus eri sidosryhmien kesken.
Hankkeen vaativuus ja monimuotoisuus vaatii työmaavalvonnan päivittäistä läsnäoloa työmaalla. Tilaajalle raportoidaan työmaatilanne viikoittain. Turvallisuuskoordinaattori kiertää työkohteet viikoittain ja tekee kierroksistaan raportit projektipankkiin. Rakennuttajakonsultti toimii työmaa-kokouksissa puheenjohtajana ja pöytäkirjan pitäjänä. Lisäksi tilaajan projektijohtoryhmälle ra-portoidaan kuukausittain työmaatilanne ja rakennuttajakonsultin projektipäällikkö osallistuu projektin johtoryhmän kokouksiin. Sito Rakennuttajien toimeksiantoon kuuluu myös tulevien viemäritunneleiden louhintaurakoiden rakennuttaminen ja urakoiden kilpailutuksen valmistelu yhteistyössä HSY:n kanssa. Viemäritunneleiden louhinta ja rakentaminen on jaettu neljään eri urakkaosuuteen. Näistä kolme on kilpailutettu syksyllä 2017 ja viimeinen kilpailutetaan syksyllä 2018. Viemäritunnelit tullaan rakentamaan kokonaisuudessaan valmiiksi puhdistamon käyttöön-ottoon mennessä.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhinta sisältää maanalaista louhintaa noin 870 000 kuu-tiometriä, maan kaivua ja avolouhintaa noin 100 000 kuutiometriä, useita kuiluja sekä neljä isoa mädättämösiiloa. Hankkeessa tehdään myös paljon lujitus- ja tiivistystöitä. Injektointiporamet-rejä hankkeeseen on arvioitu tulevaksi 1 800 000 porametriä ja sementtiä injektointiin käytettä-väksi 1 650 000 kiloa. Lujituspultteja tullaan tiloihin asentamaan noin 90 000 kappaletta. Hanke si-sältää myös vaativia teräsbetonirakenteita. Jätevedenpuhdistamon louhintaurakka alkoi syys-kuussa 2015 ja se on valmistunut 5.2.2018.