Pysäköintipolitiikka kestävän liikennepolitiikan työkaluna Oulussa

Suomalaisissa kaupungeissa on käynnissä urbanisoitumisen uusi aalto, joka vie kehitystä voimakkaaseen yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Väestö keskittyy kaupunkiseuduille ja kaupunkirakenteen sisällä edelleen voimakkaasti ydinkeskustoihin, hyvien palvelujen sekä sujuvien kestävien liikenneyhteyksien äärelle.

Suurimpien kaupunkien kasvuteemoihin on sisällytetty usein arvoja kuten kestävyys ja täydennysrakentaminen. Järkevästi mietityllä pysäköintipolitiikalla edistetään aidosti kestäviä kulkumuotoja. Myös ympäristön nykytila ohjaa poikkeuksellisiin keinoihin valtakunnallisiin päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi.

Uusilla pysäköintinormeilla vastataan tiivistyvän kaupunkikeskustan tarpeisiin

Oulun kaupunki on vastannut haasteisiin uudistamalla koko kaupunkia koskevat pysäköintinormit sekä laatimalla strategisen tason pysäköintiohjelman 2040. Molemmissa hankkeissa toimi konsulttina Sitowise Oy. Pysäköintinormit on hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa 26.3.2018 ja Pysäköintiohjelma 2040 yhdyskuntalautakunnassa 17.12.2019.

Uusien pysäköintinormien tavoitteena on edistää yleiskaavan mukaista kaupunkirakenteen tiivistämisvyöhykkeen laadukasta rakentumista ja monipuolisten liikkumispalvelujen kehittymistä. Pysäköintinormeilla kannustetaan toteuttamaan tiiviisti rakennetuilla alueilla mm. keskitettyjä pysäköintiratkaisuja autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuoropysäköintiä voimakkaasti suosien.

Oulun visiona on hyödyntää tulevaisuudessa rohkeasti digitalisaation mahdollisuuksia. Rohkeus näkyy uskalluksessa kokeilla uutta ja luopua vanhasta.

Oulun kaupunkistrategian toteuttaminen edellyttää liikennejärjestelyjen uudistamisen lisäksi uudenlaista pysäköintipolitiikka, jossa on määritelty tahtotila tarvittavine toimenpiteineen pysäköintijärjestelmän optimoinnissa ja tehostamisessa. Pysäköintiohjelman laatimisen lähtökohdaksi otettiin kaupunkistrategian toteuttamisen lisäksi Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2026, Oulun keskustavisio 2040, joukkoliikennestrategia 2030, Oulun keskustan ja Oulun seudun pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelmat sekä Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030. Vision mukaan Oulu hyödyntää tulevaisuudessa rohkeasti digitalisaation mahdollisuuksia. Rohkeus näkyy siinä, että Oulussa uskalletaan kokeilla uutta ja luopua vanhasta.

Pysäköinti osaksi ympäristöystävällistä kokonaisuutta

Pysäköintiohjelman keskeisimpiin tavoitteisiin lukeutuu kaupungin vetovoiman ja asukasmäärän kasvattaminen, pysäköintikapasiteetin turvaaminen erilaisin keinoin sekä kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuuden kasvattaminen.

Keskeisenä ajatuksena on pysäköinnin optimointi siten, että pysäköinti-infran rakentamisinvestoinnit voidaan minimoida. Pysäköintijärjestelmän kehittämiskeinot kohdistuvat kasvavan kapasiteetin hallinnan lisäksi koko liikennejärjestelmän kehittämiseen. Pysäköintiohjelmalla tavoitellaankin kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti kestävien kulkumuotojen osuuden selkeää kasvattamista, jolla on suoria vaikutuksia pysäköintitarpeen ja –kapasiteetin kasvun hillintään ja hallintaan.

Vuorovaikutuksella kohti asiakaslähtöistä palveluympäristöä

Pysäköintinormien uudistamisesta ja Pysäköintiohjelman laatimisesta on vastannut Sitowisen liikennesuunnitteluosaston aluepäällikkö Jani Karjalainen, joka kertoo: ”Pysäköintiohjelman määritteleminen oli erittäin vuorovaikutteinen prosessi, jossa pidettiin useita seminaarityöpajoja, yksi asukaskysely sekä räätälöitiin yksi kokonainen kurssi ammattikorkeakouluopiskelijoille. Työn aikana muodostettiin kaupunkistrategian toteutumista suoraan palvelevat kehittämisen osa-alueet ja tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan pysäköintijärjestelmää kehitettyä osaksi modernia ja asiakaslähtöistä liikennepalveluympäristöä.”

 

Oulun kaupungin pysäköintiohjelma 2040 -tutki tarkemmin täällä!