Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen

Sitowisen projektiryhmän kansalliselle MAL-verkostolle, Liikennevirastolle sekä Kuntaliitolle tekemän selvityksen tavoitteena oli hakea ratkaisuja valtion liikenne- ja väyläratkaisujen ja kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen esimerkkikohteiden avulla. Selvityksen mukaan tarvitaan yhteistyötä, keskinäistä ymmärrystä, luottamusta ja yhteiskunnan edun painottamista, jotta kaupunkiseutupolitiikalle löydettäisiin uusi suunta.

 

Selvitykseen oli ennalta valittu neljä suunnittelukohdetta, joissa projektiryhmä analysoi eri osapuolten tavoitteita, tunnisti haasteita sekä kehitti uusia ratkaisu- ja toimintamalleja. Suunnittelukohteet olivat valtatie 4 Jyväskylässä, Valtatie 10 Turun seudulla, valtatie 12 Lahden seudulla ja Tampereen kehätien sisäiset maantiet. Kolmen kohteen problematiikka liittyy valtateiksi luokiteltujen väylien kehittämisen ja maankäytön kehittämismahdollisuuksien yhteensovittamiseen. Neljäs kohde liittyy rakenteilla olevan uuden valtatieyhteyden hyödyntämiseen seudullisena yhteistyönä.

Työskentelyn pohjaksi luotiin katsaus nykyiseen lainsäädäntöön ja keväällä 2018 käynnistyneeseen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen. Lisäksi aiemmista selvityksistä haettiin näkökulmia esimerkkikohteiden kaltaisten tilanteiden ratkaisemiseen. Esimerkkikohteiden tilanteiden ymmärtämiseksi ja näkökulmien keräämiseksi kutsuttiin sidosryhmiä osallistumaan Ideatehdastyökalulla toteutettuun verkkokeskusteluun. Työn kuluessa järjestettiin kaksi työpajaa, joissa pyrittiin yhdessä ymmärtämään esimerkkikohteita eri näkökulmista. Tärkeitä olivat eri kohteiden vertailukeskustelut. Työn lopputuloksena annettiin sekä esimerkkikohteiden sisältöön että yhteistyöprosesseihin liittyviä suosituksia

"Selvityksen perusteella suositellaan lämpimästi osapuolille neuvottelupöydässä nimenomaan yhteiseen tavoitteeseen keskittymistä. Kaikkien osapuolten pitää pystyä mieltämään, että ollaan hakemassa ratkaisua yhteiseen ongelmaan."

Selvityksen eväät kaupunkiseutupolitiikan tulevaisuuden suunnalle:

  • Kaupunkiseudun sisäistä yhteistyötä tulisi vahvistaa. Kaupunkiseutupolitiikan tulee olla integroidumpaa, pitkäjänteisempää ja ennakoivampaa.
  • Maakunnallinen ja kaupunkiseudun sisäinen yhteistyö ja päätöksenteko tulee kytkeä nelivuotisella syklillä valtakunnalliseen suunnitteluun.
  • Aie- ja yhteistyösopimusten tekeminen ja yhteinen tietopohja vahvistavat kaupunkiseudun toimintaa, motivoivat yhteistyöhön ja tavoittelemaan laadukasta maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelua.
  • Vyöhykkeille sekä eri vyöhykkeillä kulkeville väylille tulee löytää tasapaino.

Selvityksen toivotaan vaikuttavan käytäntöihin kaupunkiseutupolitiikassa. Selvitystä ei nähdä irrallisena projektina vaan sitä tullaan hyödyntämään osana hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä.

Selvitysraportti: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen - Tulkintoja ja ehdotuksia esimerkkikohteiden analyysien pohjalta. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 53/2018.