E18 Turun kehätien parantaminen Raision kohdalla – laajat tie- ja katuverkon parannukset suunnitteilla

Hanke toteutetaan Raision kohdan pääväylien laatutason parantamiseksi sekä liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi. Suunnittelua tehdään tie- ja katujärjestelyisen osalta ahtaassa kaupunkiympäristössä, jossa on vilkas liikenne. Suunnitteluryhmälle työ on sekä palkitseva että haastava.

Kuva: Näkymäluonnos Naantalin suunnasta kohti keskustaa.

Palkitsevaa vuorovaikutusta

Tie- ja katusuunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin asemakaavoituksen kanssa avoimesti ja vuorovaikutteisesti.  Tie- ja katuverkon parantamisella on suuri merkitys niille, joiden jokapäiväiseen elämään Raision kaupunkialue liittyy (liikenteen häiriöt, liikkuminen ja asiointi).  Vuoropuhelun kohderyhmänä ovat siten Raision asukkaat, keskustan yrittäjät ja sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät. Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Vuorovaikutuksen kanavina ovat käytössä tavanomaisten www-sivujen lisäksi mm. karttapalautejärjestelmä sekä Facebook-sivut.

Asukkailta tulee hyviä ja monipuolisia ehdotuksia. Suunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia ja tehdäänkin. Ja jos jokin on mahdotonta toteuttaa, voimme perustella, miksi näin on. Kaikille jää prosessista parempi mieli.
projektipäällikkö Rauno Tuominen

Teknisesti haastavia kohteita

Suunnittelussa tarkennetaan vuonna 2014 laaditun aluevaraussuunnitelman mukaiset liikenneratkaisut. Suunnittelualue kattaa laajat tie- ja katuverkon uudelleenjärjestelyt.
Perusratkaisussa Raisiontien ja Nesteentien liittymä on poistettu nykyiseltä paikaltaan ja Nesteentielle liitytään parannettujen katujärjestelyjen kautta keskustan lounaisesta reunasta. Ydinkeskustan kohdalla kehätie on n. 450 metrin matkalla tunnelissa. Raision eritasoliittymä on korvattu nykyisellä paikallaan kiertoeritasoliittymällä, jossa Vt8 kulkee alimpana ja E18 Turun kehätie ylimpänä. Eritasoliittymän keskimmäiseen kerrokseen rakennetaan kiertoliittymä, joka kytkeytyy pääteihin rampeilla. Voudinkatu ja Kirkkotie yhdistetään ja Kirkkotieltä rakennetaan kehätien rinnakkaiskatu Haunistentielle.  Petterinpellon alueelta täydennetään kehätien pohjoispuoliset rinnakkaiskatuyhteydet Voudinkadulle ja Vesilaitoksentielle. Erityisenä haasteena on heikot pohjaolosuhteet ja pohjaveden hallinta. Suunnitelmaan sisältyy myös eritäin paljon haastavia silta- ja kaukalokohteita.

raisiokartta.jpg

Kuva: Kartta tie- ja katujärjestelyistä.

Hyödyt ja haitat

Hyödyt ovat laaja-alaisia ja merkittäviä. Keskeisimmät vaikutukset ovat liikkumisen turvallisuuden ja sujuvuuden paraneminen merkittävästi. Samalla Raision keskusta-alueen viihtyisyys paranee ja eheytyy. Tunneli itsessään vähentää meluongelmaa. Välillisesti hyvistä tie- ja katuyhteyksistä on hyötyä koko Turun kaupunkiseudun kehitykselle.

Toimenpiteistä on sekä hyötyä että haittaa ympäristölle ja ihmisille, näkökulmasta riippuen. Haittoja pyritään kuitenkin torjumaan osana suunnitelmaa. Haittavaikutukset luonnonympäristöön ovat hallittavissa melko hyvin, koska tie parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen voimakkaasti rakennetussa ympäristössä. Haittoja voi olla esimerkiksi kiinteistöjen pienentyminen ja niiden kulkuyhteyksien muuttuminen kiertomatkoineen tai tieympäristön muuttuminen mm. tiekäytävän leventymisen takia.

Rauno-Tuominen_raisio.jpgHanke etenee

Tie- ja katusuunnittelun sekä asemakaavan laatiminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2018. Tie- ja katusuunnitelmat sekä asemakaava hyväksytään erillisten hallinnollisten prosessien kautta. Tavoitteena on, että suunnitelmat valmistuisivat syksyllä 2020.  Eri prosessien käsittelyt lausuntokierroksineen ja päätöksentekoineen vievät oman aikansa. Tavoitteena on, että asemakaava olisi vahvistettu keväällä 2020 sekä tie- ja katusuunnitelmat hyväksytty alkuvuodesta 2021.

Kuvassa projektipäällikkö Rauno Tuominen

Tällä hetkellä hanke ei ole Väylän tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, joten rakentamisen ajankohdasta ei voi antaa tällä hetkellä varmaa arviota. Tiesuunnitelman valmistuminen edistää sen mahdollista saamista seuraavan hallituskauden ohjelmaan. Rakentamisvaihe olisi aloitettavissa suunnitelmavalmiuden puolesta vuosina 2021–2022

Raisio3.jpg

Kuva: Näkymäluonnos Myllyn suunnasta Raision keskustaan.