Vaikutusten arvioinnit, luvat ja selvitykset

Teemme ympäristöön liittyviä selvityksiä, arviointeja ja tutkimuksia sekä hoidamme lupaprosesseja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Yhdistämme ympäristöasiat, sosiaalisen näkökulman, tiedonhallinnan sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän kaikkeen toimintaan. Palveluihimme kuuluvat tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit sekä toimintalinjojen, suunnitelmien, ohjeiden ja asiakirjojen laadinta vuorovaikutuksessa asiakkaan ja eri toimijoiden kanssa.

Sakari Grönlund
johtava konsultti
+358 20 747 6190
Anne Kangasaho
Osastopäällikkö
+358 20 747 6191

Toteutamme erilaisten kohteiden ympäristöselvityksiä ja -arviointeja niin strategisella tasolla kuin yksittäishankkeissa tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Lisäksi hoidamme myös lupaprosesseja. Suunnittelemme ja toteutamme työmme niin, että se tukee suunnittelua ja päätöksentekoa sekä vuorovaikutusta eri tahojen kanssa suunnittelun eri vaiheissa. Kokoamme tarvittavan asiantuntemuksen laajasta ja monipuolisesta osaajajoukostamme asiakkaan tarpeiden, tarkasteltavan kohteen ja sen ympäristön perusteella.

Olemme vuosien varrella tehneet lukuisia ympäristövaikutusten arviointeja (YVA) sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointeja (SOVA). Niissä tarkastellaan muun muassa ihmisiin, maankäyttöön, luontoon ja maisemaan kohdistuvia vaikutuksia kokonaisvaltaisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Arviointiosaamisemme kattaa monipuolisesti muun muassa seuraavat alueet: energia, maa-ainekset, satamat ja vesiliikenne, tuulivoimapuistot, liikenne ja maankäyttö. Olemme olleet aktiivisesti mukana kehittämässä arviointien menetelmällistä ja vuorovaikutusosaamista sekä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointeja.

Erilaiset erillisselvitykset

Eri materiaalien ja massojen hyötykäyttöselvitykset

Ympäristöselvitykset

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA, SOVA)

Esimerkiksi maankäytön suunnitelmien arvioinnit

Sosiaalisten- ja ihmisvaikutusten arviointi (SVA, IVA)

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Ympäristöluvat, vesiluvat ja lupahankkeisiin liittyvät erillisselvitykset (melu, pöly, luontoselvitykset) sekä lupaprosesseihin liittyvät vastineet ja valitukset

Ympäristöraportointi

Ympäristöseurantaohjelmat