Logistiikka ja kuljetukset

Logistiikkatiimimme tarjoaa logistiikan tutkimus-, kehittämis- ja konsultointipalveluita sekä mallinnuspalveluita ja tietoalustoja julkiselle ja yksityiselle sektorille. Räätälöimme palvelumme tilanteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ilkka Salanne
Osastopäällikkö, Johtava konsultti, Logistiikka
+358 20 747 6734
Iida-Maria Seppä
Vanhempi asiantuntija, Logistiikka
+358 20 747 6716

Kuljetusketjun vaiheet kuntoon

Varastologistiikan merkitys yrityksen toiminnalle on suuri. Tehokkaaksi suunniteltu varasto palvelee sekä yritystä että sen asiakkaita paremmin ja palvelutaso nousee. Varastotoiminnoilta edellytetään nopeutta, tarkkuutta ja täsmällisyyttä.

Kuljetusten optimointi säästää rahan lisäksi aikaa ja ympäristöä. Herkätkin tavaralajit (esimerkiksi lääkkeet tai äidinmaito) saadaan täsmällisesti perille, kun reittien suunnittelu on tehty huolellisesti.

Päästölaskennat kuljetusketjulle ovat työkalu ympäristön huomioimiseen ja toiminnan kehittämiseen ympäristöystävällisempään suuntaan. Voimme laskea päästöt koko kuljetusketjulle kuljetusmuodosta tai niiden yhdistelmistä riippumatta. Teemme myös ennusteet tulevaisuuteen ja skenaariot erilaisiin vaihtoehtoihin vaikkapa kuljetuskaluston suhteen.

Kaupunkilogistiikka tuo oman mausteensa kuljetusketjun loppupäähän, kun jakelu tehdään ahtaissa ja ruuhkaisissa olosuhteissa. Citylogistiikka ja "last mile" -haasteet ovat meille tuttuja, olemmehan suunnitelleet kaupunkilogistiikkaa monissa maamme suurimmista kaupungeista.

Tavaraliikenteen laskentamallit

Alueelliset päästölaskennat voidaan toteuttaa vaikkapa sataman tai maakunnan alueella. Päästötavoitteet ja ympäristöarvot ovat monelle toimijalle tärkeitä ja tarkkojen lukujen valossa vaihtoehtojen vertailu sekä päätöksenteko helpottuu. Meillä on erityisosaamista meriliikenteen päästöjen laskemiseen.

Tavaraliikenteen mallintaminen antaa työkaluja toimintaympäristön muutoksiin. Voimme tarkastella esimerkiksi uuden infrastruktuurin tai kuljetuskysynnän muutosten vaikutuksia talouteen.

Skaalautuvat ja räätälöitävät palvelut

Toimimme laajoissa hankkeissa ja kohdennetuissa kehittämishankkeissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä projekteissa. Monipuoliseen asiakaskuntaamme kuuluu ministeriöitä, väyläviranomaisia, EU:n komissio, alueviranomaisia, kaupunkeja, kuntia, satamia, yrityksiä sekä kuljetus- ja logistiikka-alan järjestöjä.

Räätälöimme palvelumme kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi. Sivun alareunasta löytyy lisätietoa palveluistamme ja sen pohjalta voimme suunnitella juuri teille sopivan kokonaisuuden. Vilkaise myös referenssimme!

Tavarakuljetusten päästöjen laskenta

Tavaraliikenteen päästöihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Päästövähennystavoitteet, tulevat ympäristöstandardit ja arvomaailman muutos asettavat kuljetusten päästöt suurennuslasin alle.

Tarjoamme päästöjen laskentaa kuljetuksille ja toimitusketjuille. Laskenta voidaan tehdä myös koskien määrätyn sataman tai maantieteellisen alueen kuljetuksia. Niissä voidaan tarkastella myös toimitusketjujen ja logistiikan kehittämisen, kaluston vaihtamisen ja infrastruktuurin parantamisen vaikutuksia päästöihin.

Mallinnus

Käytössämme on useita työkaluja tavaraliikenteen mallintamiseen. Työkaluilla voidaan tarkastella koko kuljetusketjuja sekä siirtymiä eri kuljetustapojen välillä, arvioida kuljetusjärjestelmien muutoksia ja vaikutuksia niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä tehostaa kuljetuksia.

Mallien avulla voidaan toteuttaa tulevaisuuden skenaarioita kuljetuksista. Voidaan tarkastella uuden kuljetuskysynnän, infrastruktuurin parannushankkeiden, väestön kehittymisen tai vaikkapa talouden kehittymisen vaikutuksia.

Mallien avulla voidaan optimoida kuljetusreittejä, toimituksia sekä logistiikan ja toimitusketjujen prosesseja ja toimintaa.

Alue- ja citylogistiikka

Toteutamme liikennejärjestelmäsuunnitelmiin liittyviä logistiikkaselvityksiä ja alueellisia logistiikkaselvityksiä. Citylogistiikassa tarjoamme seuraavia palveluja: benchmarking-tutkimukset ratkaisujen soveltuvuudesta eri kaupunkeihin, citylogistiikan arviointi- ja suunnittelutyöpajat, toimintakonseptien ja liiketoimintamallien laatiminen, yhteistoiminnan organisointi ja toteuttamisen ohjelmointi sekä pilottihankkeiden koordinointi. 

Tavaraliikenteen ja toimintaympäristön selvitykset

Olem­me ol­leet mu­ka­na lu­kui­sis­sa ta­va­ra­lii­ken­teen ja toi­min­taym­pä­ris­tön sel­vi­tyk­sis­sä: Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvitys, Vaasan seudun teollisuusraideselvitys, Etelä-Suomen logistiikkajärjestelmän visiotyö, MAL 2019 logistiikkaselvitys, Raskaan liikenteen taukopaikkojen optimointi ja selvitykset, Fin-Est-Link (Cargo Transport Scenario), Tie­kul­je­tu­sa­lan tu­le­vai­suus­kat­saus, Ajo- ja le­poai­ka­sää­dös­ten vai­ku­tuk­set, Il­mas­ton­muu­tos ja ta­va­ra­lii­ken­ne, Verk­ko­kaup­pa­tut­ki­mus jne.

Yrityslogistiikka

Toteutamme yrityksille ja muille organisaatioille logistiikkatoimintojen, logistiikkaprosessien ja toimitusketjujen hallinnan tietoalustoja ja optimointeja. Sen jälkeen kun räätälöity tietoalusta on tehty, voidaan sen avulla tehdä monipuolisia tarkasteluja. Tietoalusta voi koskea esimerkiksi teollisuusyrityksen tai sataman logistiikkatoimintojen järjestelyä / optimointia tai koko toimitusketjun prosessien tehostamista.

Logistiikkakeskukset

Tar­joam­me lo­gis­tiik­ka­kes­kus­ten, tavaraliikenneterminaalien ja satamien sel­vi­tyk­siä, tulevaisuuden skenaarioita strategiatyöhön, lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mia ja to­teut­ta­mi­soh­jel­mia se­kä lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­siin liit­ty­viä mal­lin­nus-/tie­to­pal­ve­lu­ja.

Logistiikan kansainvälinen T&K

Olemme olleet mukana mm. EU:n komission rahoittamissa hankkeissa kuten SuperGreen (Supporting EU’s Logistics Action Plan On Green Corridors’ Issues). Lisäksi tarjoamme palveluita muun muassa kansainvälisille yrityksille.